Vídeo

VIETNAM, Luong Thuy Linh - Contestant Introduction (Miss World 2019)

VIETNAM, Luong Thuy Linh - Contestant Introduction (Miss World 2019)
VIETNAM, Luong Thuy Linh - Contestant Introduction (Miss World 2019). Xem thêm trên